Overlast Dongen teruggedrongen
07 december 2001 
in Ruimte

Overlast Dongen teruggedrongen

Om verkeer uit de kern van Dongen te weren heb ik in 2001 in een projectgroepje meegewerkt aan een plan voor het upgraden van de zuidelijke rondweg rond Dongen.

Inleiding

Dongen, een redelijk klein plaatsje, gelegen in Noord Brabant kent net als vele andere plaatsjes en dorpjes in Noord Brabant een probleem: de leefbaarheid wordt aangetast door het steeds maar toenemende verkeer. Dit verkeer bestaat grotendeels uit doorgaand verkeer, terwijl er zuidelijk rondom Dongen een weg ligt, die beter geschikt zou zijn voor dit doorgaande verkeer. Maar deze weg, de zuidelijke rondweg, begint steeds voller te worden, dus automobilisten gaan op zoek naar alternatieven. Toekomstige ontwikkelingen zorgen ervoor dat het verkeer rondom Dongen nog verder zal toenemen. Reden genoeg om de zuidelijke weg rondom Dongen up te graden zodat het doorgaande verkeer gebruik gaat maken van de weg die daarvoor bedoeld is.

Voorliggend rapport beschrijft hoe deze upgrading zou moeten plaatsvinden. Voorafgaand hieraan wordt eerst in hoofdstuk 2 kort ingegaan op de problemen die bestaan in de Ruit, het gebied gelegen rondom Dongen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven welke visies de verschillende overheden over de Ruit hebben en welke ruimtelijke ontwikkelingen er in de planning zijn. Daarna worden in hoofdstuk 4 de bestaande wegen in de Ruit ingedeeld in drie categorieën, afhankelijk van de functies die de wegen vervullen.

In hoofdstuk 5 wordt aan de hand van de in de voorafgaande hoofdstukken beschreven visie ingezoomd op de problemen die zich voordoen in en rondom Dongen. Met behulp van foto’s worden hierbij de bestaande knelpunten aangegeven. In het daaropvolgende hoofdstuk wordt een beeld gegeven van de huidige intensiteiten en van toekomstige intensiteiten. Aan de hand hiervan kan worden aangegeven wat voor effecten de upgrading van de zuidelijke rondweg zal hebben voor de directe en de regionale omgeving. In hoofdstuk 7 wordt op verschillende schaalniveaus de definitieve visie aangedragen aan de hand waarvan in hoofdstuk 8 verschillende oplossingsrichtingen worden beschreven.

De voorkeursvariant met bijbehorende effecten worden beschreven in hoofdstuk 9. Ten slotte wordt in hoofdstuk 10 ingegaan op de realisatiekosten van de maatregelen en welke organisatorische aspecten een rol spelen. Als laatste wordt aangeven in welke mate er draagvlak bestaat voor de uitvoering van de voorkeursvariant, de ruimtelijke aanpassingen die dienen plaats te vinden en de juridische uitvoerbaarheid.

Auteurs: Peter Bezema, Martin Donker, Ralph de Jong, Kristiaan Leurs en Ritske Dankert. Datum: december 2001.

Overlast Dongen teruggedrongen

Overlast Dongen teruggedrongen (rapport)