Contourenbeleid in regionaal perspectief
15 december 2001 
in Ruimte

Contourenbeleid in regionaal perspectief

Naar aanleiding van de discussie rond de rode en groene contouren uit de vijfde nota ruimtelijke ordening van Pronk heb ik samen met Ronald Flipsen, John Kupers en Robert de Zeeuw in 2001 een uitwerking voor deze contouren gemaakt voor de regio Den Bosch / Waalwijk.

Inleiding

Groene en rode contouren zijn op het moment onderwerp van discussie met betrekking tot de vijfde nota ruimtelijke ordening waarvan minister Pronk in januari van dit jaar het eerste deel uitbracht. Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant in het ontwerpstreekplan de steden Waalwijk, ’s Hertogenbosch en Oss opgenomen in de regio Waalbos. Het probleem van het landelijke contourenbeleid is dat niet wordt aangegeven hoe deze op het regionale schaalniveau moeten worden toegepast. De provincie geeft hiervoor een voorzet, maar deze is te globaal voor een goede ruimtelijke ordening in de regio.

Om als werkgroep in het kader van het vak LA 41 een advies te kunnen geven over de manier waarop in de regio Waalbos met het contourenbeleid zou moeten worden hebben we de volgende doelstelling geformuleerd: op het regionale schaalniveau een ontwerp maken voor de ruimtelijke inrichting van de regio Waalbos. Om dit te bereiken zullen we de vraag moeten stellen hoe het gebied er op dit moment uitziet. Daarnaast is het van belang om te weten welke kansen deze huidige ruimtelijke inrichting biedt, en welke bedreigingen er zijn. Ook zullen we ons moeten afvragen waar we met het gebied naar toe willen (visie). Ook moet er nagedacht worden over hoe deze visie concreet kan worden gemaakt, en hoe deze concrete punten vervolgens in een kaartbeeld kunnen worden ingepast. De overkoepelende vraag luidt: op welke manier kunnen huidige en gewenste eigenschappen leiden tot een op maat gesneden ruimtelijk ontwerp van de regio Waalbos?.

De manier waarop we de bovenstaande onderzoeksvragen zullen beantwoorden is als volgt: als eerste wordt er via literatuuronderzoek en ruimtelijke inventarisatie- en analysetechnieken zal onderzoek gedaan worden naar de inhoud van de vijfde nota, en de karakteristiek van het gebied. Daarna wordt een visie opgesteld, van waaruit een programma van eisen zal leiden tot ontwerpvarianten en een definitief ontwerp.

In het volgende hoofdstuk zal de strategie van benadering nader worden belicht. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de inventarisatie van het gebied en de daaruit voortvloeiende analyse. In hoofdstuk 4 wordt onze eigen visie uiteengezet. In het daaropvolgende hoofdstuk worden de randvoorwaarden & uitgangspunten waaraan het ontwerp, dat in hoofdstuk 6 wordt behandeld, moet voldoen. In hoofdstuk 7 worden ten slotte conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan over de inpassing van de randvoorwaarden & uitgangspunten in het ontwerp.

Regionaal Ontwerp Op Maat Voor de Regio Waalbos

Contourenbeleid in Regionaal Perspectief – Ontwerpen Voor de Regio Waalbos