Page content

Beeldkwaliteitplan Sint Annaparochie

article content

Beeldkwaliteitplan Sint Annaparochie

In een beeldkwaliteitplan worden vanuit een stedebouwkundige invalshoek de goede en slechte punten van een gebied bekeken. In het kader van een van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie heb ik in 1999 zo’n plan gemaakt voor de kern Sint Annaparochie.

Inleiding

Wie ooit op de basisschool het rijtje Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie en Vrouwenparochie uit het hoofd heeft moeten leren weet het wellicht nog: Sint Annaparochie ligt zo’n 15 kilometer ten noordwesten van Leeuwarden, in het hart van de gemeente het Bildt. Het dorp telt op dit moment 3706 inwoners. Sint Annaparochie ligt op de grens van voor veeteelt en voor akkerbouw gebruikte gronden, in de regio Leeuwarden-Franeker-Waddenzeekust en valt onder de provincie Friesland. De inwoners van omliggende dorpen komen naar Sint Annaparochie om te winkelen, of gebruik te maken van de sportfaciliteiten. Ook wonen veel mensen die in Leeuwarden werken in één van de nieuwbouwbuurten van de kern. Deze laatste functie heeft er toe bijgedragen dat Sint Annaparochie, als één van de weinige dorpen in de omgeving, de laatste jaren sterk is gegroeid.

De provincie Friesland heeft St. Annaparochie in het streekplan 1994 aangewezen als een regionaal centrum. Dit houdt in dat het provinciaal beleid ten opzichte van de kern zich richt op het “bij voorrang scheppen van gunstige ruimtelijke voorwaarden voor goede werk- en winkelvoorzieningen en woonmilieus in deze kern”. De perspectieven als woonmilieu zijn door de verbeterde verbinding met Leeuwarden gunstiger geworden. Verder dringt de provincie er bij de gemeente op aan om de achteruitgang van de werkgelegenheid in de landbouw op te vangen.

Het beleid van de gemeente volgt de lijn van de provincie. Nieuwe woningen, winkels en bedrijven in de gemeente wil men zoveel mogelijk naar St. Annaparochie halen. De ontwikkelingen die de kern de laatste jaren heeft doorgemaakt en de actuele ontwikkelingen zoals de komst van een AZC hebben mij ertoe gebracht om de opdracht van SBT 23 aan dit dorp te wijden.

Deze opdracht bestaat uit het maken van verschillende analyses. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze analyses wordt er een beschouwing van de huidige en gewenste situatie gegeven.

Het doel van dit rapport is als volgt:
Aangeven wat de huidige en gewenste ruimtelijke situatie in de kern Sint Annaparochie is.
De probleemstelling die hierbij hoort is als volgt:
   De verschillende analysemethoden zullen op dorp moeten worden toegepast, en daaruit zal vervolgens de gewenste situatie moeten worden ‘gedestilleerd’.

Na het formuleren van bovenstaande doel- en probleemstelling is een plan van aanpak opgesteld: Allereerst moeten de analyses worden uitgevoerd. Met de resultaten van deze analyses kan vervolgens een knelpuntenkaart gemaakt worden. Uit deze kaart vloeien daarna enkele conclusies en aanbevelingen voort, om een gewenste situatie te creëren.

Het plan van aanpak zoals dat hierboven kort beschreven staat zal in hoofdstuk 2 worden behandeld. In hoofdstuk 3 staan de gebruikte analyses beschreven, en in hoofdstuk 4 worden daarna de conclusies daarvan beschreven. Ook worden er enkele aanbevelingen gedaan om een gewenste situatie te kunnen creëren.

Ritske Dankert schreef dit rapport in 1999.

Sint Annaparochie Onder de Loep

Comment Section

0 reacties op “Beeldkwaliteitplan Sint Annaparochie

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: